SOLARGE

Namen in cilji

SOLARGE želi odkriti in odstraniti ovire, ki prepre čujejo širše uvajanje tehnologij za pretvarjanje sončne energije v toploto. Za dosego tega cilja bodo v projektu SOLARGE izdelana informacijska gradiva in orodja ter analizirani pravni in zakonski vidiki gradnje centralnih solarnih sistemov, stanje tehničnega razvoja in primeri dobre prakse. Dejavnosti osveščanja bodo usmerjene k vsem vplivnim skupinam s ciljem ustvariti tržne in strokovne pogoje za gradnjo centralnih solarnih sistemov v državah iz katerih prihajajo pšartnerji projekta SOLARGE.

Podroben prikaz ciljev

  • Analiza obstoječih projektov in ugotavljanje tržnih ovir in tržnih možnosti
  • Določitev vplivnih faktorjev z vidika tehnologij, oblikovanja in izvedbe projektov
  • Določitev in informiranje ciljnih skupin v Evropski Zvezi
  • Predstavitev in primerjava primerov dobre prakse iz vseh državah od koder prihajajo partnerji projekta
  • Pomoč pri oblikovanju nacionalne energetske politike
  • Oblikovanje predlogov za nadgradnjo obstoječega sistema financiranja in subvencij za centralne solarne sisteme
  • Vse evropska predstavitev rezultatov projekta


Za dosego zastavljenih ciljev bo še posebej pomembno oblikovanje baze projektov. Ta bo vsebovala za posamezno državo značilne načine predstavitve primerov dobre prakse.